Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności

Publiczne Przedszkole nr 1
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publiczne Przedszkole nr1; Osiedlowe Stowarzyszenie “KRĘPIANIE”.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-04 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań przedszkola
  • do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Szarczyńska
E-mail: przedszkolenr1@przedszkolenr1.com
Telefon: 62 73 85 180

Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Publiczne Przedszkole nr 1, Profesora Kaliny 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Aby wejść do budynku od ulicy należy pokonać 5 stopni , dostępny podjazd ale brak windy.

Aby wejść do budynku od strony placu zabaw należy pokonać trzy stopnie. W holu znajdują się schody , które liczą 21 stopni i prowadzą na piętro budynku.

Budynek jest dwupoziomowy, brak w nim windy, platform, informacji głosowych itp.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skontaktuj się z nami

ul. Profesora Kaliny 2
63-400 Ostrów Wielkopolski