Nasz udział w projektach

„KLASA Z EMPATIĄ”

Nasze przedszkole włączyło się do akcji “Klasa z empatią”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego” w ramach obchodów miesiąca świadomości – październik 2019. Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego (selektywnego), jako zaburzenia o podłożu lękowym.
Zapraszamy do fotorelacji.

 


„PRZEDSZKOLE PEŁNE ZROZUMIENIA”

Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, jest rozumiany jako ogromny lęk przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.
MILCZENIE SPOWODOWANE BRAKIEM MOWY NIE JEST ZŁOTEM!
„Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem – nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej, jest to podstawowa ludzka siła.” (Williams, 2000); Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego (selektywnego), a także zwrócenie uwagi na to jak ważna jest komunikacja werbalna w codziennym życiu.


Program edukacyjny „MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY”

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” skierowany jest do dzieci klas pierwszych , klas „0” , ich rodziców i opiekunów.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku przedszkolnym.

Realizacja programu obejmuje najważniejsze obszary podstawy programowej w zakresie kształcenia zdrowotnego, takie jak:

  • higiena osobista,
  • racjonalne odżywianie,
  • bezpieczeństwo na drodze, w domu i w szkole,
  • ruch na świeżym powietrzu,
  • unikanie dymu tytoniowego,
  • zdrowie psychiczne dzieci
  • inne zagadnienia, w miarę potrzeb.

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej ”Czyste Powietrze Wokół Nas

Wzorem lat ubiegłych, tak i w tym roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole przystąpiło do kolejnej edycji programu pt. „Czyste powietrze wokół nas, organizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w koordynacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowie Wielkopolskim.

Program adresowany jest do dzieci 5-, 6-letnich, ich rodziców i opiekunów.  W wychowaniu zdrowotnym dziecka program stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Program ma charakter profilaktyczny, służy przede wszystkim wykształceniu u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia, a także modelowaniu pożądanych postaw i zachowań. Pozwala na poznawanie przez dziecko sposobów radzenia sobie w sytuacjach codziennych, w których narażeni jesteśmy na szkodliwe działanie dymu papierosowego. Kształtowanie postaw zaczyna się już od najmłodszych lat, dlatego program doskonale wpisuje się w społeczność przedszkolną. Wypracowanie świadomej postawy obronnej wobec palenia tytoniu w wieku przedszkolnym procentować będzie przez całe dorosłe życie.
Główne założenia programu:

  1. ochrona dzieci i zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu tytoniowego;
  2. zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów;
  3. uświadamianie dzieciom, rodzicom i opiekunom jak niebezpieczne skutki dla naszego zdrowia ma ekspozycja na dym tytoniowy.

Program realizowany jest w formie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem różnorodnych form aktywności dziecka. Główne zadania realizowane są poprzez zabawy, doświadczenia, wycieczki. Dodatkowo urozmaicane ciekawymi kolorowankami oraz plakatami. Systematyczność zajęć pozwala dzieciom na opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu tytoniowego.